Redirecting to default login... Att välja rätt nivå på litteratur – Lexplore
E - GUIDE Att välja rätt nivå på litteratur

Att välja rätt nivå på litteratur

BERÄKNAD TID: CA. 40 MIN

När eleverna ska läsa litteratur i skolan är det inte helt lätt att få dem att välja rätt litteratur. Här får du en kort bakgrund och konkreta tips som kan underlätta.

Litteratur i skolan

Du får först läsa en kort introduktion till ämnet och en diskussionspunkt att samtala kring elevernas tysta läsning.

Att läsa skönlitterära böcker i klassrummet är en stark tradition i skolan. Eleverna besöker biblioteket i stor grupp och ska hitta en bok som passar. Som lärare har jag de elever som väljer böcker att läsa som är alldeles för svåra för deras läsförmåga. De väljer kanske boken för att utsidan ser spännande ut eller för att kompisen väljer boken. När de sedan ska läsa i den så blir det för svårt och eleven sitter bara med boken framför sig eller tittar på bilderna. Det är svårt som lärare att hinna rekommendera böcker på lagom nivå till alla sina elever. För en bibliotekarie är det svårt att veta vilken nivå på böcker hen ska rekommendera när kommer dit. Känner du igen det?

Diskussion

Hur upplever vi att elevernas tysta läsning fungerar?

Individuella skillnader

Här får du veta mer om individuella skillnader som kan påverka. De individuella skillnaderna är viktiga att tänka på när du läser rekommendationerna för de olika läsnivåerna. Du och dina kollegor kan också diskutera hur ni kan hjälpa eleverna att välja litteratur.

Det är viktiga att komma ihåg att Lexplore ger riktlinjer men naturligtvis kan det finnas individuella skillnader mellan dina elever och deras förmåga att läsa litteratur. En sådan skillnad kan vara elevernas språkliga förmåga.

Om du har en elev som har en stark språklig förmåga kan hen, oftast, läsa mer avancerat innehåll även om avkodningen är svag. Det beror på att eleven kan använda sin ordkunskap och förförståelse för att förstå innehållet.

En elev som börjar att läsa “slalomåkning” och som känner till begreppet “slalom” behöver kanske inte läsa mer än “slalomå” för att förstå att det syftar till “slalomåkning”

En elev som inte vet vad “slalom” är kommer förmodligen behöva läsa hela ordet “slalomåkning”. Eleven kanske ändå inte förstår vad det syftar till.

Eleven som ändå inte förstår ordens betydelse kommer att behöva stöd i sin läsning för att utveckla sin läsning utifrån ett språkligt perspektiv. Den elev som har nytta av sin ordkunskap och språkliga erfarenhet kommer förmodligen att upptäcka läsningens njutning när hen får hjälp att hitta lagom nivå att avkoda.

Varför finns samma böcker ibland på 2 olika nivåer?

Det är inte svart-vit gräns när en elev är mogen för nästa nivå. Därför kallas några rekommendationer för enkla eller något utmanande i förhållande till nivån.

Diskussion

Hur kan vi praktiskt hjälpa eleverna att välja lämplig litteratur?

Hur läsnivåerna kan hjälpa dig

Här får du läsa hur läsnivåerna kan hjälpa dig att välja rätt nivå. Du får en kort genomgång av de olika läsnivåerna och vad som kan vara bra att tänka på. Avslutningsvis kan ni diskutera hur ni kan organisera för att hjälpa eleverna.

När eleverna screenats får du en färsk information om deras läsförmåga just då. Genom att använda den informationen så vet du vilken nivå eleven bör ha på sin bok.

För att förklara tydligare hur de olika nivåerna kan påverka läsflytet kan du titta på den här bilden.

Grupperar eleverna i 3 grupper

  1. Låg och under medel
  2. Medel
  3. Över medel och hög

Dessa grupperingar kan ni använda för att samla eleverna och ge dem lämpliga bokrekommendationer. Det behöver inte vara klassvis utan kan med fördel ske över klassgränser.

Diskussion

Hur skulle ni kunna organisera för att ge lämpliga bokrekommendationer med läsnivåerna som stöd?

Att läsa med öronen

Här får du en beskrivning av begreppet ”läsa med öronen”. Det finns också diskussionsfrågor kring hur ni kan och vill använda ljudböcker i elevernas vardag.

Att läsa med öronen är ett begrepp för att lyssna till ljudböcker. När en elev har svårt med den tekniska läsningen, alltså avkodning och läsflyt, så påverkar det naturligtvis den textmängd eleven orkar läsa med ögonen. Hen behöver läsa enklare textmassa men med spännande innehåll. Eleven behöver fortfarande få tillgång till ett djupare och mer innehållsrikt språk än klarar att avkoda själv. Då är ljudböcker ett mycket bra komplement. Det kallas ibland att ”läsa med öronen”.

Även starka läsare kan läsa med öronen. Det kan vara ett bra sätt att utveckla språket till en ännu högre nivå. Gör det gärna till en vana att eleverna ibland läser med öronen även om svaga avkodare behöver använda ”läsa med öronen” som lässtrategi i sin vardag.

Diskussion

Hur kan vi skapa tillfällen för att ”läsa med öronen” för alla?

Hur kan vi skapa möjligheter för svagare läsare att alltid få möjlighet att välja öronläsning som sin primära lässtrategi?

Att arbeta med förståelsen

Här får ni en översikt av de språkliga aktiviteter som ger dig stöd att arbeta med elevernas förståelse efter läsningen.

En av metoderna som Lexplore rekommenderar är de språkliga aktiviteterna. De är uppdelade i kategorier som behandlar olika delar av den språkliga förståelsen.

Innehåll & förståelse fokuserar på förståelse när eleverna läst böcker på egen hand. Naturligtvis kan övningarna användas om eleven lyssnat på en ljudbok. Det är inte den tekniska läsningen som är i fokus utan den språkliga förståelsen av innehållet. Det finns både övningar där eleverna ska arbeta mer på egen hand men också underlag för olika typer av boksamtal som du kan föra med dina elever.

I kategorin Lyssna & förstå läser läraren högt för eleverna och stödmaterialet hjälper dig att föra ett samtal om det du läst. Det kan med fördel användas när ”Lärarens högläsning” i Skolverkets bedömningsstöd ska genomföras. Men det när fungerar lika bra i andra situationer när högläsningen ska stå i fokus. Övningarna passar bäst för yngre elever men du kan förstås anpassa förslagen så de passar din elevgrupp.

Språkliga aktiviteter

Diskussion

Hur arbetar vi med innehållsförståelsen när eleverna läst litteratur idag?

På vilket sätt kan vi använda övningarna som finns i de språkliga aktiviteterna?

Rekommendationer

Elever på läsnivå medel, över medel och hög är det generellt lättare presentera en lämplig bok. De är de svagare läsarna som ofta väljer för svåra böcker vilket resulterar i att de inte klarar att ta sig igenom boken med ett misslyckande i bagage. För att underlätta för dessa elever kan rekommendationerna vara ett stöd.

Litteratur – läsnivå låg och under medel

Litteratur – läsnivå medel