Redirecting to default login... Metoder för läsutveckling – Lexplore
E - GUIDE Metoder för läsutveckling

Metoder för läsutveckling

BERÄKNAD TID: CA. 45 MIN

Här ska du få en inblick i det material och konkreta metoder som finns att tillgå för din undervisning. Först får du också en överblick av de teorier som metoderna utgår från. 

Bakgrund till Läsutveckling med Lexplore 

Ni kommer gemensamt titta på en film som beskriver The simple View of reading. Därefter följer några diskussionsfrågor. 

Titta på filmen om The simple view of reading 

The Simple View of Reading alltså en vedertagen förklaringsmodell över läsning.  Den förklarar läsningen som en produkt av avkodning och språkförståelse som leder till läsförståelse. 

Avkodning x Språkförståelse = Läsning

Diskussion 

  • Vad innebär The simple view för dig i ditt arbete med eleverna? 
  • Om du utgår från The simple view of reading i din undervisning, börjar du tänka annorlunda då? 

En översikt av innehållet i Läsutveckling med Lexplore 

Här följer en översikt av de metoder som Lexplore erbjuder. Börja med att titta på bilden och texten nedan. Fundera enskilt över frågeställningarna som finns. Gå laget runt och berätta hur ni tänker!

Diskussion 

  • Vilka gemensamma metoder har skolan redan för att arbeta med läsutveckling?  Använd gärna figuren ovan som utgångspunkt.
  • Hur delar vi med oss av fungerande metoder? 
  • Hur kan de språkutvecklande aktiviteterna bidra till vår undervisning?
  • Hur kan vi kombinera de metoder skolan använder och fungerar med de metoder som Lexplore erbjuder?

Syftet med Lexplore Intensiv och Intensivläsning i böcker

Här förklarar vi bakgrunden till intensiv lästräning.

Syftet med övningarna i Lexplore Intensiv och Intensivläsning i böcker är att hitta relevant träning för avkodning och läsflyt för alla elever oavsett läsnivå.

Lexplore Intensiv baseras på traditionell avkodningsträning för elever på läsnivå låg och under medel. Vi har också skapat övningar för elever på medel, över medel och hög läsnivå. Syftet är att du ska kunna genomföra perioder av intensiv lästräning i klassen.

Men det finns alltid elever som tröttnar fort eller behöver utmanas på annat sätt och då finns Intensivläsning i böcker som ett komplement.

Målet är att dina elever ska läsa högt och utveckla sin avkodning och sitt läsflyt. Du väljer själv vad som passar dina elever bäst. Ingenting är rätt eller fel.

Lexplore Intensiv  

Nu kommer en genomgång av vad Lexplore Intensiv är. Ni kommer fundera enskilt men också diskutera gemensamt kring den handledning som finns. 

Lexplore intensiv är konkreta övningar som syftar till avkodning och läsflytsträning. 

Vad är då specifikt för Lexplore Intensiv mot andra metoder som syftar till ökad avkodningsförmåga och ökat läsflyt?

  • Det finns övningar för alla fem läsnivåerna och är uppdelade för yngre och äldre elever. Nivåerna kallas A och B.
  • Elever på låg läsnivå och hög läsnivå kan alltså jobba i samma klassrum med materialet men med olika innehåll som avgörs av deras avkodningsförmåga. 
  • Det finns konkreta förslag för arbete i grupp, mindre grupp och individuellt.  
  • Alla övningar är framtagna och beprövade i samarbete med aktiva pedagoger.  

Alla handledningar som finns i Lexplore är kortfattade och konkreta. Ta del av lärarhandledningen av Lexplore Intensiv.  Låt handledningen finnas i en flik under resten av Workshopen.

Handledning för Lexplore Intensiv 

Övning 

Punkta kort ner vad du tror att Lexplore Intensiv kan hjälpa dig med i din undervisning. 

Diskussion 

Vad kan Lexplore Intensiv tillföra skolans undervisning? Delge varandra era reflektioner från övningen ovan. 

Dela materialet med eleverna

I Lärarhandledningen finns tre filmer som beskriver hur ni kan dela Lexplore Intensiv med eleverna.

Övning

Ta fram lärarhandledningen och titta på den eller de filmerna som passar dig och din skola.

Lexplore Intensivläsning i böcker 

Här får ni del av en annan metod av intensivläsning. Läs igenom texten och ta del av handledningen. Diskutera utifrån frågeställningarna nedan.

Litteraturläsning kan beskrivas som loppet när man tränat sprinter och distans och äntligen kan genomföra ett lopp.  

Eleverna tränar avkodning och läsflyt specifikt men hjälp av olika metoder. Man behöver vara en relativt säker läsare för att kunna njuta av läsningen.

För vissa elever kommer njutningen vara minimal eller obefintlig. Om eleven har en lässvårighet har de ofta nu mindre motivation till läsning. Att då kombinera traditionell avkodningsträning i form av läslistor är aktiviteten intensivläsning i böcker en ett bra verktyg. Särskilt när eleverna blir äldre kan det vara mer motiverande att träna att läsa högt i böcker än i läslistor.

För att kunna kombinera avkodning/läsflytsträning med njutning av skönlitteratur finns Intensivläsning i böcker. 

Eleverna arbetar i par under perioder i klassrummet med högläsning. Naturligtvis utgår du som lärare från deras läsnivåer för att enkelt hitta lämplig litteratur till eleverna.  

Ta gemensamt del av handledningarna.

Handledning åk 1

Handledning åk 2+

Diskussion 

Hur arbetar vår skola med litteraturläsning idag? 

Hur kan vi med hjälp av inspirationen i Intensivläsning i böcker förändra vårt arbetssätt? 

Språkliga aktiviteter

Här får du en genomgång av exempel på olika temaområden som finns bland de språkliga aktiviteterna. Informationen blandas med diskussioner. 

De språkliga aktiviteterna ska ge dig inspiration för ett språkutvecklande arbetssätt.  Kommer ni ihåg bilden? 

Innehållet är framtaget för att kunna användas i helklass. Inom ramen för övningarna finns möjligheter till anpassningar beroende på elevernas läsnivå och språkliga förmåga. 

Det främsta syftet med de språkliga aktiviteterna är att underlätta och inspirera dig till ett språkutvecklande arbetssätt.

Alla lärarinstruktioner är kortfattade och enkla att genomföra. 

Här är en länk direkt till de språkliga aktiviteterna.

Diskussion 

Begrepp i undervisningen

Många elever har svårigheter att förstå begrepp. För att begreppen inte ska bli ett hinder för elevernas kunskapsinhämtning i skolans alla ämnen finns ett underlag för introduktion av begrepp vid nya arbetsmoment. Även elever med en svag avkodningsförmåga har ofta svårt med begrepp då de förväntas läsa med ögonen och då inte kan ta till sig betydelsen. 

Underlag för introduktion av nya begrepp 

Diskussion

Hur introducerar vi begrepp idag? Kan vi förändra begreppsundervisningen för att underlätta för eleverna?

Andra möjligheter än klassrumsundervisning

Många av övningarna är direkt anpassade för att repetera moment som generellt brukar vara svåra för eleverna att förstå och omsätta.  

Alla övningar kan också användas i ett specialpedagogiskt perspektiv för elever som behöver extra lärarundervisning i ett eller flera moment.  

Diskussion 

Hur kan vi använda övningarna på klassnivå? 

Hur kan vi använda övningarna i mindre grupper? 

Skulle vi kunna använda övningarna för åldersblandad undervisning eller klassrumsöverskridande undervisning? 

Avslutning

Nu kan ni botanisera bland övningarna som finns i de språkliga aktiviteterna. De är i sin tur uppdelade i olika boxar för att innehållet ska bli ännu tydligare.