Redirecting to default login... Lexplore Intensiv och Intensivläsning i skönlitterära böcker – Lexplore
Lexplore Intensiv och Intensivläsning i skönlitterära böcker Lexplore Intensiv och Intensivläsning i skönlitterära böcker

Lexplore Intensiv och Intensivläsning i skönlitterära böcker

Här hittar du handledning för Lexplore Intensiv och uppläggsförslag till Intensivläsning i skönlitterära böcker som är ett fullgott alternativ och komplement till läslistor. Att öva med hjälp av Intensivläsning i skönlitterära böcker kan vara särskilt lämpligt för elever på de högre läsnivåerna.

Rent praktiskt kan några elever arbeta med listor och andra med skönlitteratur. Syftet är att du ska få inspiration att skapa en differentierad undervisning för läsflytsträning i din klass.

Kom igång snabbt och lätt!

 • Planera in en intensivperiod.
 • Viktigt att det sker under en begränsad period om 3 veckor för att bibehålla elevernas motivation.
 • Om elverna läser i par så är 10-15 minuter lämpligt. Om övningen genomförs individuellt så är 8 minuter en lagom stund.
 • Planera in när på dagen det passar, vår rekommendation är på morgonen och att läsning byts ut mot till exempel elevens tysta läsning.
 • Titta i resultatportalen och para ihop eleverna efter läsnivå.
 • Om du ska genomföra intensiv i en större grupp, titta gärna på filmen under rubriken “grupp”.
 • Instruera eleverna med hjälp av förslaget under rubriken “Elevinstruktioner”.
 • Sätt igång!

Lycka till!

Lexplore Intensiv

Du som läser vår handledning för Lexplore Intensiv ska komma ihåg att det är tips hur du kan använda Lexplore Intensiv individuellt, i mindre grupp och i din klass. Du kan naturligtvis använda materialet som du själv vill. Det viktigaste är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin läsning.  

Vad är Lexplore Intensiv? 

Lexplore Intensiv är en metod för hur du kan jobba med lästräning. Metoden fokuserar på förmågan att avkoda ord och meningar. Den tekniska delen av läsningen måste fungera för att eleven ska kunna tillgodogöra sig innehållet och förstå texten som hen läser. Därför har Lexplore tagit fram ett material som tränar just detta. Det är mest tydligt för elever som inte riktigt har befäst avkodningen och fått ett läsflyt. 

Lexplore Intensiv finns också för de elever som redan har en god avkodning och ett gott läsflyt. De nivåerna innehåller andra moment där eleverna bland annat får jobba med meningsskapande och befästa ordbilder där eleven ofta förväxlar till exempel O och Å. Det hjälper också eleverna att stava om de är säkra på olika ordbilder. Allt medan de läser högt.

Vissa elever kommer vara snabba. Då kan det vara bra att fortsätta med övningen intensivläsning i skönlitterära böcker.

Nivåernas innehåll

Nivåerna Stjärnan A, Stjärnan B, Cirkel A, Cirkel B har sin utgångpunkt i läsinlärningsmetoden Phonics som fokuserar på kopplingarna mellan grafem och fonem (ljuden och bokstäverna).  Här ska eleverna läsa nonsensord och kortare frekventa ord.

Nivåerna Pilen A och Pilen B innehåller kortare ord. Om de har befäst vanliga, kortare ord som ordbilder, går det snabbare att läsa en mer komplex text. Då behöver eleven behöver inte ta extra kraft för att ljuda de mest förekommande orden. Mer kraft finns att ta sig an de lite svårare och längre orden. Pilen fokuserar alltså på ordbilder som är en effektiv metod för att öka läsflytet.

På nivåerna Kvadraten A, Kvadraten B, Blixten A får eleven läsa ord som är rätt och fel. Uppgiften är att hitta det ord på raden som är rätt. Eleven måste läsa noga för att hitta det ordet som är korrekt. Eleven får också läsa ord och hitta på egna meningar och frågor till orden. Allt som eleven gör ska läsas eller sägas högt för att stimulera läsflytet. 

Blixten B innehåller samma moment som Kvadraten A och B samt Blixten A men innehåller också meningar med lite klurigare ord som är markerade. Till de markerade orden ska eleven till exempel hitta på en ny mening. Även i Blixten B ska allt som eleven gör läsas eller sägas högt för att stimulera läsflytet. 

På alla nivåer kan du börja från början i materialet. Du kan också gå in och välja den del du vill att eleven ska öva.

Vad innebär A och B?  

Nivåerna A och B är tänkta som en riktlinje för vilket material som passar yngre och äldre elever. A och B finns i alla 5 läsnivåer.

Nivå A är anpassat för de yngre eleverna (årskurs 1-3). 

Nivå B är anpassat för de äldre eleverna (årskurs 4–6).  

Nivåerna kan också ses som ett bas och ett repetitionsspår.  Därför vill vi inte kalla spåren åk 1-3 och åk 4-6 i elevmaterialet utan valt ett neutralt namn som A och B.

Här följer några exempel: 

Elev 1, som går i årskurs 2, screenas och får läsnivå låg. Eleven får då arbeta med Stjärnan A. Eleven screenas igen och hamnar på läsnivå låg igen. Eleven kan då arbeta med Stjärnan B.  

Elev 2, som går i årskurs 2 och screenas och får läsnivå låg. Eleven får då arbeta med Stjärnan A. Eleven screenas igen och hamnar på läsnivå under medel. Eleven arbetar då med Cirkel A.  

Elev 3, som går i årskurs 4, screenas och hamnar på läsnivå Medel. Elevens resultat är dock i den nedre delen av medel och läraren vill att eleven arbetar med grundläggande träning av avkodning och läsflyt. Läraren väjer då Pilen A. Vid nästa screening hamnar eleven på läsnivå medel, men med ett högre värde. Nu väljer läraren att eleven arbetar med Pilen B. 

Tips!

I de spår där eleverna ska läsa riktiga ord kan man också kombinera övningen med samtal och diskussioner om ordens betydelse. Eleverna kan själva skriva ner svåra orden under läsningen. Ni kan gå igenom dem gemensamt i större eller mindre grupp. Det ger dig också en bild av elevens ordförståelse.

Elevinstruktioner

Vi rekommenderar att eleverna arbetar i par efter läsnivå. Elevernas olika kunskaper berikar varandra och bidrar ofta till en ökad motivation.

Här får du ett förslag hur du kan introducera en intensivperiod.

 • Nu ska vi jobba med läsning på ett annorlunda sätt. Ni ska läsa högt!
 • När man läser högt så tränar man för att bli säker på alla ljud och konstiga stavningar som finns. Man kan också bli säkrare på ord, så att man ser dem som bilder. Det underlättar när man ska läsa text.
 • Ofta kommer ni arbeta i par men ibland också enskilt med en vuxen.
 • Några av er kommer att arbeta med meningar. Då kommer ni träna på att hitta på olika meningar eller att läsa och hitta ordet som är rätt.
 • Några kommer att arbeta med “hitta-på-ord”. Det är ord som inte betyder något. Då måste ni verkligen läsa noga för att få allt rätt. Det är bra att arbeta i par för då kan den kompisen följa med i ordet, så ni kan hjälpas åt om det blir svårt.
 • Det finns också uppgifter där man ska läsa olika sätt att stava ord. Till exempel ord med Å och O. Om man läser orden högt, hör och ser ordet, så är det till exempel lättare att komma ihåg hur det stavas nästa gång du ska använda det.
 • Om du har elever som kommer intensivläsa i böcker kan du presentera det så här: Några kommer också att läsa i böcker. Man läser i par precis som med läslistorna.
 • Du kommer träna på saker som passar just dig!
 • Det handlar inte om att skynda sig igenom uppgiften utan ta det lugnt och läsa så rätt man kan.
 • Jag skulle kunna väcka er mitt i natten och ni kan läsa orden eller hitta på en mening, då är ni redo att gå vidare med nästa uppgift.
 • Är ni osäkra så läs för mig!
 • Vi kommer att intensivläsa (här talar du om när på dagen ni kommer att läsa). Varje gång kommer vi läsa ungefär 10-15 minuter.

Avsluta med att ta fram ett material för att visa hur det ska låta när man är så säker att man ska gå vidare.

Konkreta tips 

Nu kommer du få läsa tre avsnitt om hur du kan använda Lexpore Intensiv individuellt, i mindre grupp samt i klassen.  

Kom ihåg att det är tips och idéer! Det finns inga hinder för att utveckla metoderna efter dina elever!  

Lycka till! 

Individuellt  

 • Övningen passar särskilt bra för eleverna på läsnivå låg.
 • Använd materialet från början. Låt eleven läsa en lista högt för dig.  
 • När hen ljudar ihop nonsensorden/orden utan att staka sig, byta ut ljud eller hoppa över ljud eller stavelser, är det dags att byta lista.   
 • Eleven kan ibland klara det efter hen läst listan en gång. Men det kan också behövas flera tillfällen innan hen läser listan med flyt.  
 • Om du märker att eleven kommer behöva mycket repetition, kan du med fördel ge eleven listan i läxa till nästa dag. Meddela då föräldrarna att eleven ska läsa den högt och att de hjälper till om något är svårt (Att hjälpa till i hemmet ska vara frivilligt. Eleverna ska ha samma möjlighet till träning i skolan om hemmet inte har möjlighet att hjälpa till). 
 • Om det går lätt för eleven (vilket ju är jättekul!) så låt hen läsa på med listor tills det tar stopp och hen behöver mer stöd av dig.  
 • Berätta att hen ska läsa i 8 minuter. Det är motivationshöjande att veta när uppgiften är färdig. Läsningen bör pågå i 8 minuter.  
 • Om du märker att det är svårt att få flyt, dvs att det blir mellanrum mellan ljuden (”s-o-l” istället för ett långsamt “sol”), förklara att hen ska starta motorn på “s” och hen får inte stänga av den fören efter “l”. Visa hur det ska låta.  

I mindre grupp 

 • Övning i mindre grupp passar särskilt bra för elever på läsnivå låg och under medel.
 • Du kan ha flera elever som jobbar med samma lista. Då går du igenom listan gemensamt och de läser högt tillsammans med dig. Listan kan ni med fördel ha på en smartboard och du pekar på varje ord.  
 • Förbered genom att dela in eleverna i par som fungerar bra ihop.
 • Du kan behöva byta par då elever kan utvecklas och gå olika fort fram i övningarna.  
 • Berätta att ni först ska gå igenom övningen tillsammans för att de sedan ska få arbeta i par. 
 • De grundläggande instruktionerna är detsamma som vid individuell träning men när de ska läsa i par efter genomgången kan de läsa cirka 10-15 minuter.
 • Samla eleverna och visa materialet på en smartboard eller gemensam skärm.  
 • Berätta att ni först ska gå igenom övningen tillsammans för att de sedan ska få arbeta i par. 
 • Fråga om eleverna har några frågor innan ni börjar. 
 • Sedan ska de läsa de högt för varandra i par under cirka 10–15 minuter.  
 • Sätt igång en timer ”Klara, färdiga, läs”.  
 • Gå runt bland eleverna och lyssna aktivt. Ge konstruktiv feedback och tips.  
 • Avsluta med en gemensam applåd för bra läsning!  

Grupp  

 • Alla elever kan delta i intensivläsning i grupp.
 • Elever på läsnivå låg och under medel kan delta men läraren bör vara uppmärksam så eleven inte lämnas till en osäker situation i klassrummet.
 • Det kan vara lämpligt att använda eventuella halvklasstimmar för intensivträningen så läraren har större möjlighet att ge feedback till eleverna.  
 • Listorna kan också användas för att körläsa i grupp efter läsnivå.
 • Läraren kan samla en grupp en liten stund och läsa tillsammans så de får korrekt uttal.  
 • Para ihop eleverna två och två efter läsnivå.   
 • Använd gärna förslaget på elevinstruktionen som du hittar i början av handledningen.
 • Du kan gärna visa konkret på en smartboard eller iPad hur det går till.  
 • Fråga eleverna om de har några frågor innan ni börjar.  
 • Sätt igång en timer ”Klara, färdiga, läs”.  
 • Gå runt bland eleverna och lyssna aktivt. Ge konstruktiv feedback och tips.  
 • Avsluta med en gemensam applåd för bra läsning!  

Att ge listorna till elever

Elevlistorna används med fördel på en skärm. iPad, dator, telefon eller motsvarande. Det är även möjligt att skriva ut listorna. Se under respektive läsnivå hur du skriver ut listorna.


Google ClassroomLärplattform, QR-kod, mail och utskrift

Elevmaterial

Navigera till elevlistorna för varje läsnivå genom att trycka på dessa kanppar.

Intensivläsning i skönlitteratur

Intensivläsning i skönlitterära böcker som är ett fullgott alternativ och komplement till läslistor. Motivation är en viktig del i lästräning och för de elever som börjar lämna det första stegen, Learn to Read, och går mot Read to Learn så kan det vara mer motiverande att öva läsningen genom att läsa i litteratur. Därför rekommenderar vi att du är lyhörd inför elevens behov och väljer det som passar bäst. Det är också därför har vi tagit fram Intensivläsning i skönlitteratur.

Du får här några förslag hur du kan genomföra övningen. 

Intensivläsning i skönlitteratur, åk 2-6

Intensivläsning i skönlitteratur, åk 1